0

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 1NTI

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 1NTI.COM

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате платформата за обяви и реклама в уебсайта 1NTI.COM.

1NTI.COM е уебсайт с платформа за обяви и реклама (1NTI), която се управлява от  АРХОН 7 ООД и  се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата 1NTI.

 Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общи условия за ползване на 1NTI.COM , и запознаване,приемане и съгласие  с  Декларация за съгласие на субекта ( клиент / потребител )  на данните.

 Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни части в тях, моля, не използвайте този сайт.

В сила от 25.05.2018 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ  СУБЕКТА ( КЛИЕНТ  / ПОТРЕБИТЕЛ ) НА ДАННИТЕ

Долуподписаният/ата ……………………………………………………,

с адрес : ………………………………………………….,

с настоящото декларирам, че давам съгласието си АРХОН 7 ООД  да обработва мойте лични данни за целите на:

1NTI.COM – платформа за обяви и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта за публикуване на онлайн обяви,

със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.

Информиран съм, че имам право на информация за събираните за мен данни, за парвото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Дата:                     Декларатор:

 

Настоящият документ съдържа:

Част 1. - ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Част 2. - ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

Част 3. – ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

Част 4. – РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Част 5. – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБРАННИ ОТ АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Част 6. – СЪЗДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ, АРХИВИРАНЕ И АКТИВНОСТ НА ОБЯВИ

Част 7. – УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

Част 8. - ПЛАЩАНЕ

Част 9. – ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Част 10. - ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АДМИНИСТРАТОРА

Част 11. - ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Част 12. – ЖАЛБИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Част 13. – ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Част 14. – ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Част 15. - ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Част 16. – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Част 17. – ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

Част 18. – ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ

 

Част 1. - ПРИЕМАНЕ И СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ представляват правно споразумение  между АРХОН 7 ООД и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата 1NTI.COM.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители.

Приемането и съгласието с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е задължително условие за използването на сайта и платформата 1NTI.COM.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата 1NTI.COM или създаде потребителски профил.

Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя.

Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

Взаимоотношенията между потребителите и АРХОН 7 ООД във връзка с използването на платформата 1NTI.COM се регулират изключително от тези ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта и са неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

За да използва сайта всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията.

Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в Политика за защита на личните данни и бисквитки, долу на страницата в сайта.

Потребителят ( клиента ) на 1NTI.COM,  декларира, че е съгласен и запознат, и приема  Декларация за съгласие на субекта ( клиент / потребител )  на данните ( намира се в началото на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ), и  с  Политика за защита на личните данни  и дава съгласието си АРХОН 7 ООД да обработва и защитава предоставените свои лични данни.

 

Част 2. - ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

Услугите в платформата 1NTI.COM са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

АРХОН 7 ООД управлява и контролира  уебсайта  от територията на  Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.  

 Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и приложенията към тях.

Достъпът до услугите  в платформата 1NTI не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят декларира, че е запознат и приема Декларация за съгласие на субекта ( клиент / потребител )  на данните , и с Политиката за защита на личните данни и дава съгласието си АРХОН 7 ООД да обработва и защитава предоставените свои лични данни.

 

 Част 3. – ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

АРХОН 7 ООД предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

 Услугите в платформата 1NTI.COM, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, са следните:

 да разглеждат съдържанието на обявите;

да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;

да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщения или по телефон, ако такъв е посочен

да осъществяват покупки и продажби на артикули;

По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

 

Част 4. – РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Платформата на 1NTI може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

Потребителят е длъжен да осъществява достъп  до платформата  1NTI  и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата 1NTI, които не са изрично предоставени в тези ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, принадлежат на Администратора.

 

Част 5. – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБРАННИ ОТ АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия за използване на 1NTI.COM, предназначен е и има обвързваща сила за агенции за недвижими имоти (“агенция”), които възнамеряват  да използват функциите и услугите на платформата, чрез създаване на потребителски профил и публикуване на обяви в www.1nti.com  

С приемане на условията в  Част 5, агенцията потвърждава наличието на декларираните по-долу обстоятелства.:

Агенцията декларира, че е получила изрично съгласие за предоставяне на личните им данни от потребителите, предоставили съдържанието в обявите на агенцията. 

Съгласието на потребителите се отнася до всички лични данни и съдържание, предоставени от тях във връзка с обяви, включително, но не само име, телефон, снимки на имота, описание на имота, адрес на имота. 

При изричен отказ от страна на потребител за публикуване на една или повече обяви в www.1nti.com , агенцията се задължава да не предоставя за публикуване в платформата тези обяви. 

Администраторът, АРХОН 7 ООД на платформата 1NTI.COM не носи отговорност за оплаквания от страна на потребители за неправомерно използване и публикуване на техните данни в платформата.

Агенцията носи пълна отговорност за наличието на съгласие от своите клиенти за предоставяне на техните данни на платформата.

В случай, че на Администратора бъдат наложени санкции от контролни органи или са уважени искове за нарушени права за защита на лични данни, агенцията ще обезщети Администратора за всички понесени вреди в пълен размер.

Приемането на настоящата декларация е задължително условие за използване на платформата www.1nti.com за публикуване на обяви от агенция.

В случай, че не е съгласна или не е в състояние да изпълни условията на настоящата декларация, агенцията не следва да използва платформата за публикуване на обяви на свои клиенти.  

Агенцията потвърждава, че е съгласна да бъде обвързана с настоящата декларация.

 

Част 6. – СЪЗДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ, АРХИВИРАНЕ И АКТИВНОСТ НА ОБЯВИ

Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани в платформата 1NTI потребители.

Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в 1NTI.

Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола.

Срокът на активност на безплатна обява в платформата 1NTI, преди подновяването й от потребителя или архивирането й, е максимум 30 дни след датата на публикуването й. Този срок може да бъде намален  чрез преместването й на по-задна позиция и съкращаване на времето преди архивирането й в платформата. Възможна и допустима е и промяна на датата на публикуване на безплатна обява с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на потребителите причини или критерии за промените в тези случаи.

Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана. Потребителят може да архивира сам своите обяви, чрез натискане на бутона „Архивирай“. Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез бутона „Активирай обявата“ при условие, че не е надвишен Лимита.

Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора на платформата чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

 

Част 7. – УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.;

 Да посочи цена или условия за определянето й. Когато обявата е за повече от един артикул, в описанието на обявата задължително се посочва дали цената се отнася за един или за всички артикули общо. Цената  може да се посочи по един от следните начини:

 като фиксирана сума в лева или евро; 

едновременно като фиксирана сума и събщение „по договаряне“;

 безплатно.;

Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.;

 Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория.;

Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. Обявите получават статут на „бизнес“ обяви, ако Потребителят закупи пакет за увеличаване на Лимита,  независимо дали е частен или бизнес потребител. В тези случаи, Потребителят не може да променя статутът на обявите като “частни”. Потребителите могат да запазват частния характер на своите обяви, включително на безплатните чрез покупка на една или няколко отделни бройки обяви, с които да увеличат Лимита си.;

 Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.;

Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател.;

Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.;

Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.;

Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.;

Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.;

Да не публикува обяви, рекламирани в платформата 1nti чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.;

 Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.;

Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.;

Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.;

Да не публикува обяви за артикули, включени в забранения списък на Част 17. (ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ), неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.;

Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти е длъжен да изпълни условията на Част 5. ( ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪБРАННИ ОТ АГЕНЦИИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ).

Да не нарушава ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по какъвто и да е начин.

 

Част 8. – ПЛАЩАНЕ

Услугите (публикуване на обява) в платформата 1NTI.COM са безплатни.

 

Част 9. – ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата 1NTI в съответствие с настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

 В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

Потребителят се задължава:

 Да осъществява достъп до услугите в платформата 1NTI  чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

 Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от  платформата 1NTI , или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители,технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения.

Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

 Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, включително на условията в Част 17.( ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ), към ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.

 Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,  дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата 1NTI от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

 Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата 1NTI, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.

Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата 1NTI чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

Да не използва търговските марки на Администратора, включително 1NTI  и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на Част 16.(ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ), в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата 1NTI.

 

Част 10. - ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АДМИНИСТРАТОРА

АДМИНИСТРАТОРА / АРХОН 7 ООД има право:

 Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

 Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато:

 Потребителят нарушава настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ;

Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата1NTI когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;

 При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата 1NTI.

Да премахва без предупреждение промо-обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.

 Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

 Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата  им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

 Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата 1NTI , не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

 Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

 Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата 1NTI  и трети лица.

 Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

Каквито и да е публикации в платформата 1NTI или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

 За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата 1NTI . Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

 Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга.

 В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата 1NTI и уебсайта.

Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;

Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата 1NTI  и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

 

Част 11. - ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С достъпа до уебсайта и използването на платформата 1NTI, потребителят( клиентът )  приема, декларира и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от АРХОН 7 ООД с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата 1NTI, съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

АРХОН 7 ООД предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

Потребителят, е информиран, че има право на информация за събраните за него данни, за право на достъп до тях, да бъдат изтрити или да възрази срещу определен начин на тяхната обработка.

В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на  1NTI, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

 

Част 12. – ЖАЛБИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

В случаите, когато услуги в платформата 1NTI не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  , Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

 Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

 В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

 Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

 Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата 1NTI. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

 При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

За неуредените от настоящите ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ   въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата 1NTI, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

 

Част 13. – ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Администраторът си запазва правото да прави промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  , да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  . Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

 Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ   при използване на платформата 1NTI. Всяко използване на платформата 1NTI по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  .

 При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  , същият не следва да използва платформата 1NTI по какъвто и да е начин.

"АРХОН7" ООД си запазва правото да променя настоящите условия.

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Последна промяна 25.05.2018.г.

 

Част 14. – ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата 1NTI е "АРХОН7" ООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 202792140.

Адреса на управление на Администратора е гр. Пловдив 4004 ,ул. Славееви гори 47

При проблем, сапитвания, коментари, оплаквания, препоръки , може да се свържете с нас по всяко време на телефон: 00359 878 255 444 или да ни пишете на имейл: 1nti@archon7ltd.com или да използвате формата за контакт като натиснете върху надписа СВЪРЖИ СЕ С НАС която е на всяка страница долу на сайта.

 

Част 15. - ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Част 16. – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Част 17. – ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

Част 18. – ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ