0

ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ

Част 18. – ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ

Са част от общите условия за ползване на сайта 1nti.com

Закон за пчеларството

            Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г.

Чл. 20. (1) Забраняват се:

 1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и рояци извън определените по чл. 18, ал. 1;
 2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) търговията и превозването на пчелни майки и рояци без сертификат за произход, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството;
 3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) търговията и превозването на пчелни майки, семейства и рояци без ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни.

            Наредба № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и  регистрация на предприятията за преработка на восък и производство  на восъчни основи, както и на предприятията за производство  и търговия с пчелен мед и пчелни продукти

 Издадена от министъра на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2005г.

 Чл.3 (2) Предприятията по чл. 1, ал. 2, т. 2 [за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти] се одобряват и регистрират по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ППЗВД) (обн., ДВ, бр. 40 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.).

 Търговия с животни

ЗАБРАНЯВА СЕ:

- Продажбата на примати - чл.169 от Закон за ветеринарномедицинската дейност

- Подажба на диви котки – чл. 21 от Закона за защита на животните

- Продажбата на животни заловени в дивата природа -  чл.38, от Закона за биологичното разнообразие

 - Продажбата на защитени и застрашени видове, както и животни забранени за продажба от ЗВД - чл.37, чл.38 и чл.100 от Закона за биологичното разнообразие и чл.182 от Закон за ветеринарномедицинската дейност

- Животни, които все още са зависими от майка си за хранене и грижа: - чл.20 от Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни:

 1. кучета - 8 седмици;
 2. котки - 8 седмици;
 3. зайци - 5 седмици;
 4. морски свинчета - 5 седмици;
 5. плъхове - 3 седмици;
 6. мишки - 3 седмици;
 7. хамстери - 5 седмици.
 8. *  Птици и влечуги – 10 седмици (Препоръчително)

- Продажбата на живи гръбначни животни, които се предлагат за храна на други животни или хора - чл.7, от Закона за защита на животните

- Публикуването на обяви на животни предлагани за боеве - чл.325а от Наказателния кодекс

- Публикуването на обяви на животни с купирани опашки/уши/крила - чл.7 от Закон за защита на животните

- Публикуването на снимки или обяви, които са унизителни за животното или компроментират благосъстоянието на животното - чл.7 от Закон за защита на животните

- Изпращане на животни с куриер – чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност. Препоръчваме лично предаване, но съществуват и лицензирани превозвачи по чл.163 от Закон за ветеринарномедицинската дейност.

- Публикуването на обяви на животни от лица под 18-годишна възраст - чл.11 от Закон за защита на животните

- Публикуването на обяви на котки с отстранени фаланги от предните лапи - чл.7, от Закона за защита на животните

- Търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани като животновъдни обекти – чл.37 от Закона за биологичното разнообразие

 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ

В сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г.)

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.

(2) За жестокост се смятат:

 1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;
 2. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
 4. увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
 5. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;
 6. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат крайниците;
 7. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се причинява болка, страдание, увреждане или стрес;
 8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 10. изоставяне на животни;
 11. използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, чиято биология го изисква;
 12. лишаване на животни от почивка;
 13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
 14. пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;
 15. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен;
 16. пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи на животни;
 17. подковаване на копитни животни с вредни подкови;
 18. отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
 19. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;
 20. отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки;
 21. излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни декоративни животни;
 22. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на насилие към животни;
 23. сексуално малтретиране на животни.

(3) Действията по ал. 2, т. 16, 19 и 20 се допускат, когато:

 1. извършването им е необходимо по ветеринарномедицинско предписание или процедурата се налага, за да се запазят животът, здравето и доброто състояние на животното;
 2. процедурата е предназначена за научни и изследователски цели в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 3. стерилизацията или кастрацията е необходима за ограничаване на размножаването на животни;
 4. са извършени според изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча;
 5. процедурата е необходима за:

а) предотвратяване на значително нараняване на животните;

б) защитата на други животни.

 Чл. 11. (1) Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.

 Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Забранява се внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.

Разред Примати

 • "Диви бозайници" са всички видове на клас Бозайници (Mammalia) с изключение на подивели екземпляри от одомашнени форми бозайници.
 • "Диви котки" са представители на семейство Котки (Felidae) с изключение на домашни котки с техните породи и разновидности.
 • "Диво животно" е всяко живо гръбначно същество, различно от човека, включително свободно живеещите, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.
 • "Животни, използвани за храна на животни" са риби, домашни птици на възраст до 4 седмици, както и мишки, плъхове, хамстери, морски свинчета и зайци, които се отглеждат или убиват с цел да се използват като храна за животни.
 • "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас Риби.

 Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственикът на диви животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, с изключение на тези по чл. 21, ги регистрира в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването им.

(2) Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Отглежданите видове се отнемат в полза на държавата, когато няма специално разрешително от Министерството на околната среда и водите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане на дивите животни по ал. 1 и 2, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.

 Чл. 32. (1) При транспортиране на животни собственикът или лицето, което ги превозва, е длъжно да:

 1. използва превозни средства, които гарантират спазването на изискванията за защита на животните, безопасността на другите участници в движението и на животните;
 2. осигурява през подходящи периоди от време хранене, поене и почивка на животните съобразно вида им.

(2) Не се допуска забавяне на транспортни средства, превозващи животни, освен ако това е необходимо за доброто състояние на животните.

(3) В случаите на забавяне при транспортиране на животни компетентните органи предприемат всички необходими мерки за намаляване до минимум страданието на животните.

 ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 02.05.2006 г. (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

 Чл. 139. (1) Забранява се:

т. 16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51. (Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ.)

 Чл. 151. Забранява се:

 1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) причиняването на страх, нараняване, болка, страдание, стрес или смърт на животни, освен в случаите, посочени в чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12, чл. 159, ал. 3, чл. 160, ал. 2 и чл. 179, ал. 3, или при самозащита;
 2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) използването на животни за представления, водещи до болка, наранявания, увреждания на животното;
 3. насъскването на животни едно срещу друго;
 4. дресурата на животни по начин, който им причинява болка или страдание;
 5. подлагането на животни на натоварвания, които не са съобразени с анатомичните и физиологичните им възможности;
 6. връзването на животни по начин, който им причинява болка, страдание или нараняване;
 7. отглеждането на животни при постоянна тъмнина или постоянно вързани;
 8. разхождането по улиците на диви животни с цел представления или търговия;
 9. извършването на ветеринарномедицински манипулации и прилагането на ВМП от лица без необходимата квалификация;
 10. прилагането на упойващи вещества или вещества, които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински оправдани, или на манипулации в рамките на разрешен опит;
 11. употребата на стимулиращи средства за животни с цел повишаване на спортните резултати;
 12. естественото или изкуственото осеменяване, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животните;
 13. намесата в процеса на раждане чрез прилагане на манипулации, които са несъвместими с ветеринарномедицинската наука и практика;
 14. храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции, или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние;
 15. настаняването на едно и също място на несъвместими видове животни или на животни от един вид, когато това може да породи агресивност;
 16. ампутацията на опашката на едри преживни и еднокопитни животни;
 17. извършването на следните манипулации без упойка:

а) ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, телета и кучета над 7-дневна възраст;

б) отстраняване на допълнителните пръсти на кучета над 8-дневна възраст;

в) обезроговяване на телета под 8-седмична възраст при каутеризация или екстирпация по оперативен начин;

г) обезроговяване на телета над 8-седмична възраст;

д) кастриране на прасета над двуседмична възраст;

е) кастриране на телета над 4-седмична възраст;

ж) кастриране на агнета и зайци над 8-седмична възраст.

 Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Транспортирането на животни се осъществява от превозвачи, получили от БАБХ лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания.

 Чл. 169. Забранява се:

 1. транспортирането на животни в нерегистрирани превозни средства и при условия, причиняващи им болка, наранявания и страдания;

 Чл. 174. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Собствениците на кучета заплащат стойността на ветеринарномедицинския паспорт и на манипулацията поставяне на микрочипа.

Чл. 176. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните. (Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:…… (9) Регистърът по ал. 6 съдържа: 1. номер и дата на издаденото удостоверение;….)

Чл. 177. (1) Забранява се:

 1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

а) рязане на опашка;

б) рязане на уши;

в) изрязване на гласни струни;

г) отстраняване на нокти и зъби;

 Чл. 182. (1) Диви животни могат да се отглеждат извън естествената им среда само в зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Обектите, в които се отглеждат диви животни, се регистрират в съответната ОДБХ по реда на чл. 137.

 Чл. 183. Декоративни животни могат да се отглеждат при домашни условия при спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните.

 • "Декоративни животни" са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.
 • "Етологични особености" са особености, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.
 • "Животни" са бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни, други гръбначни и безгръбначни животни, отглеждани от човека със стопанска и нестопанска цел или обитаващи дивата природа.
 • "Домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.
 • "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
 • "Особена жестокост" към животните е:

а) умъртвяването чрез удушаване, обесване, разкъсване, смачкване или пребиване на животно;

б) одирането, разчленяването или изкормването преди умъртвяването;

в) хвърлянето в огън, в агресивни среди, от големи височини или под движещи се превозни средства;

г) умъртвяването чрез отрова или инжектиране на вещества, които предизвикват мъчителна и болезнена смърт;

д) извършването на евтаназия в нарушение на този закон;

е) изоставянето на домашни любимци, неспособни за самостоятелно оцеляване.

 ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

(Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.)

Чл. 37. За защитени на територията на цялата страна се обявяват дивите животински и растителни видове, посочени в приложение № 3.

 Приложение № 3 към чл. 37(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)

Чл. 100. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.) Търговия с екземпляри на територията на Република България от видове по чл. 70, т. 1 се извършва при спазване на разпоредбите на този закон и на чл. 8 от Регламент 338/97. (Член 8 1. Забранява се закупуването, предложението за закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и транспортът с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение A(Appendix I)

 ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

(Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г.)

Чл. 65. При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:

 1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2 и арбалети;
 2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;
 3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;
 4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;
 5. огледала и други заслепяващи предмети;
 6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;
 7. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) живи животни, използвани като примамка, както и слепи или осакатени;
 8. експлозиви, обгазяване или опушване;
 9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;
 10. моторни превозни средства;
 11. летателни средства;
 12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;
 13. (нова - ДВ, бр. 79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море - над 18 км/час;
 14. (нова - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) огнестрелни оръжия с монтирани заглушители;
 15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип "куршум".

 НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.05.1968 г. (Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 1968г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.)

 Чл. 278д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

 Чл. 312. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Лекар, който снабди някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, когато не действува като длъжностно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) При същите условия ветеринарен лекар, който издаде документ с невярно съдържание за здравословното състояние на животно, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.

 Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

 1. деянието е извършено повторно;
 2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
 3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
 4. боевете се заснемат с цел разпространение.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.

(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

 Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

 1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
 2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
 3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
 4. повторно.

Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.

(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

 НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ

В сила от 01.07.2009 г. (Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г.,изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г.)

 Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата, не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за риби и безгръбначни животни, освен когато за тях изрично са предвидени забрани, регламентирани в нормативни разпоредби.

 Чл. 3. Забранена е продажбата на животни на лица под 18-годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

 Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Когато в зоомагазина и развъдника животните се предлагат за продажба, на клетката или аквариума се поставя табела с наименованието на животното.

(2) При осъществяване на покупка на дадено животно персоналът (лицата, търгуващи с животни) предоставя писмена информация под формата на брошура и съвети към клиентите за начина на отглеждане на животните, необходимите грижи, задължителни ваксинации и регистрации и мерки за безопасност.

(3) Брошурите за земноводни, влечуги, птици и бозайници съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и научното наименование на вида на животното;
 2. начина за определяне на рода и пола на животното, ако той може да бъде определен по външния му вид или след прост преглед;
 3. нормалния размер на възрастно животно;
 4. средната продължителност на живота на вида;
 5. модела на поведение и социалната организация на вида в природата;
 6. специфичните нужди на животното от пространство, климат и светлина;
 7. как мястото за живеене на животното се обезопасява срещу бягство;
 8. как може да бъде задоволена нуждата на животното от общуване с други животни;
 9. какви грижи трябва да се полагат за животното;
 10. как се задоволяват нуждите на животното от храна и вода; специфичните изисквания и предупреждения;
 11. репродуктивните изисквания на животното;
 12. при бозайниците - продължителността и грижата при бременност;
 13. при влечугите и земноводните - дали животното има период на хибернация;
 14. мерки, чрез които животното понася по-добре смяната на жизнената среда;
 15. основните признаци на влошаване на здравето на животното;
 16. болестите, към които животното е податливо, и как може да бъде предпазено от тях;
 17. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) адрес и телефон на съответната регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), в която животното трябва да се регистрира, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
 18. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) за кучета - задължението на собственика да го представи на ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика, за регистрация по чл. 174 ЗВД.

 Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) (1) В зоомагазините и развъдниците се продават само:

 1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;
 2. животни с документ за произход или придобиване, включително съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за биологично разнообразие за екземпляри от видове гръбначни животни, включени в Приложение А и В на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г., относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях;
 3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и идентифицирани с микрочип;
 4. диви животни, идентифицирани с микрочип съобразно вида на екземпляра.

(2) Продажбата на диви животни се осъществява при спазване на изискванията на чл. 21, чл. 22, ал. 2 от Закона за защита на животните и лицата, които търгуват с тях, изпращат в регионалната инспекция по околната среда и водите данните на лицето, закупило животното.

 Чл. 20. Всички животни, предлагани за продажба, трябва да бъдат напълно самостоятелни, а бозайниците - отбити. Минималната възраст на бозайниците, предлагани за продажба, трябва да бъде:

 1. кучета - 8 седмици;
 2. котки - 8 седмици;
 3. зайци - 5 седмици;
 4. морски свинчета - 5 седмици;
 5. плъхове - 3 седмици;
 6. мишки - 3 седмици;
 7. (нова - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) хамстери - 5 седмици.

 Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Всяко куче и котка се идентифицира от ветеринарен лекар и им се издава паспорт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Идентификацията на животните се извършва чрез поставяне на микрочип, преди да бъдат отбити и задължително преди да напуснат обекта на произход.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) Когато животните по ал. 1 се прехвърлят от един обект в друг преди отбиването им и не могат да бъдат идентифицирани предварително, те задължително се съпровождат от документация за произхода на животното и подробни данни за родителите