0

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Част 16. – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Част 17. – ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

Са част от общите условия за ползване на сайта 1nti.com

 

 Част 16. – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

 Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

 Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт.

Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата 1NTI или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост.

Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено  за  последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че:

 за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугите;

има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.

Публикувайки определено съдържание в  1NTI, Потребителят запазва правата си  върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения  във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.  

С публикуване на съдържание  в която и да е публично достъпна част на  Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието  от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят  предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква  друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Според закона за Авторско право:

Ако използвате дизайн (фотография, лого или запазена марка) Вие трябва да имате пълните права върху тях.

В противен случай изискайте правата от автора им преди да ги ползвате.

Отговорности на 1NTI:

-Да не използваме качените от вас дизайни без ваше разрешение за комерсиални цели.

-Ако легалния собственик на право върху даден дизайн предяви претенции към 1NTI то caйта има право да не публикува или премахне вече публикувана обява.

Отношенията, свързани с обекти на

Авторско право

и сродни права се регламентират в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Всички бъдещи промени ще бъдат публикувани на тази страница.

При възникнали въпроси, коментари и проблеми за това Авторско право Моля, не се колебайте да се свържите с нас на имейл: 1nti@archon7ltd.com

 

Част 17. – ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

Забранено е публикуването на обяви в платформата OLX, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

 1. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.
 2. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 3. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 4. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 5. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 6. Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи, алкохолни напитки. Във връзка с промените в чл.99 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове се забранява публикуването на обяви и съобщения в платформата, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, както и отпадъци от тютюн.
 7. Хомеопатични и лекарствени средства.
 8. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).
 9. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.
 10. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 11. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).
 12. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.
 13. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.
 14. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 15. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 16. Дипломи за завършено образование или курсове.
 17. Ясновидство и гадателство.
 18. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 19. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено  недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
 20. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организиране  на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 21. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 22. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 23. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.
 24. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 25. Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.
 26. Празни гаранционни карти (непопълнени).
 27. Софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 28. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 29. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 30. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 31. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 32. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от  уеб страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 33. Активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят.
 34. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат: а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 35. Профили за моментални съобщения в Интернет (например Skype).
 36. Безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща).
 37. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 38. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 39. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
 40. Билети за каквито и да събития, включително, но не само за концерти и спортни състезания, които се продават над номиналната стойност, посочена в самия билет или на които не е приложена снимка към обявата. Билети, на които няма обявена номинална стойност могат да се продават, само ако Потребителят представи доказателство за цената на съответния тип билет и го продава на нея или на по-ниска цена и приложи снимка на този билет.
 41. Свастики, нацистки символи
 42. Обяви за продажба на животни от бизнес потребители ако в обявата изрично не е е посочен номер на лиценз на животновъдния обект в ОДБХ.
 43. Четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906.
 44. Промоционални артикули, тестери на продукти, които не са предназначени за продажба или размяна.
 45. SIM карти за мобилни телефони
 46. Продажба на акаунти в платформи за видеоигри
 47. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.
 48. Пчелни майки и рояци, ако търговците не са посочили номер на лиценз за съответната година, име и тел. номер, съгласно Закон за Пчеларството. Предприятията за преработка на восък и восъчни основи трябва да спазват нормативните изисквания по наредбите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Търговията и превозването на пчелни майки и рояци се осъществява със сертификат за произход, издаден от развъдна организация, както и ветеринарномедицинско за транспортиране на животни.

    49.Забранява се предлагането на артикули и/или услуги от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.

   50.Забранява се продажбата на монети и банкноти в обращение.

   51.Забранява се продажбата на кожи от кучета и котки.